دیگر تلویزیون | مانیتور ماورای اچ دی 4K نخرید; <p></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; letter-spacing: normal; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://www.nafis24.com/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-8k-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D8%AF%DB%8C-4k/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(33, 150, 243); text-decoration: none; transition: all 0.2s ease 0s; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; display: inline;"></a></p> <h5 style="box-sizing: border-box; font-family: Yekan; font-weight: 400; line-height: 1.5; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: normal; text-align: justify; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font size="4"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;">تکنولوژی </strong><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;">۸k</strong><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; letter-spacing: 0px;"> دنیای صنعت بصری | پزشکی را تغییر خواهد داد: ایجاد یک بعد دیگر “آنچه قبلا قابل دیدن نبود”</strong></font></h5> <div style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-8k-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D8%AF%DB%8C-4k/"><img src="http://s8.picofile.com/file/8335105692/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_8K_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%86_%D8%AF%DB%8C_4K_3_.jpg"></a></div> <p style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-8k-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D8%AF%DB%8C-4k/">اولین مانیتور 8k شارپ 85 اینچ سازگار با نمایشگر ال سی دی</a></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: Myriad-Apple, Yekan; font-size: 13px;">سال گذشته ما اطلاعات زیادی در مورد ۸k منتشر کردیم. در بین این اطلاعات، یک خبر جدید بود که در اخبار ۲۹ سپتامبر در ژاپن و در خصوص به کار گیری مونیتور ۸k در مراقبت های پزشکی با سیستم آندوسکوپی صحبت کرده بود. این آگهی خبری تعجبی متفاوت را به همراه داشت، چرا که یک کاربرد کاملا متفاوت از تلویزیون های ال سی دی در اتاق نشیمن شما را بیان می کرد، و ما توانستیم نشان دهیم که تکنولوژی ۸k چطور در سراسر <a href="https://www.nafis24.com/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-8k-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%86-%D8%AF%DB%8C-4k/">[تلویزیون 8K]</a></span></p>

فناوری های برگزیده که با دیدنشان چشمتان از کاسه بیرون میزند <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77); text-align: justify;"><a href="https://www.nafis24.com/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF/" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(31, 125, 177); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; display: inline;"><img class="aligncenter lazyloaded" title="از تحویل بسته های مونتیور شده توسط اپلیکیشن به خانه ها تا تکنولوژی های خواب" src="http://s8.picofile.com/file/8334915768/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF_1_.jpg" data-lazy-src="https://www.nafis24.com/wp-content/uploads/2018/08/فناوری-های-برگزیده-که-با-دیدنشان-چشمتان-از-کاسه-بیرون-میزند-1.jpg" rel="lightbox" alt="از تحویل بسته های مونتیور شده توسط اپلیکیشن به خانه ها تا تکنولوژی های خواب" width="1200" height="800" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; margin: 10px auto; padding: 0px; letter-spacing: 0px; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: auto;"></a></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77); text-align: justify;">از تلویزیون های بزرگ تا انواع و اقسام ربات ها، یک لحظه نیست که در نمایشگاه CES، نمایشگاه سالانه آخرین و بهترین تکنولوژی های مصرفی و اتومبیل، چشم تان از کاسه بیرون نزند. اما به خاطر ماندنی ترین لحظه برای من در رویداد امسال، بازدید غیر منتظره ای بود که از غرفه iHome داشتم.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77); text-align: justify;">iHome که در سال ۲۰۰۵ به بازار معرفی شده است، نام خود را با پایه (docking station) آیپدها مطرح کرده است و بازار امروز تکنولوژی خانه های هوشمند را به واسطه یک دستگاه راحت الاستفاده <a href="https://www.nafis24.com/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF/">[فناوری های برگزیده CES 2018]</a></p>

فروش ویژه انواع اجاق گاز در فروشگاه نفیس24 <p style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/cooking-appliances/oven/?orderby=price-desc"><img src="http://s9.picofile.com/file/8334822034/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82_%DA%AF%D8%A7%D8%B2.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.nafis24.com/product-category/cooking-appliances/oven/?orderby=price-desc">اجاق گاز</a> از مهمترین ابزار آشپزی ایرانیان به حساب می آید. از این رو کیفیت ساخت و نوع طراحی کمک زیادی به لذت بردن در زمان سپری شده برای طبخ غذا می کند. اجاق های منحنی شکل خاصی را آشپزخانه شما می دهد. طرح تمام استیل یک اجاق به تمیز دیده شدن آن کمک شایانی می کند. </p> <p style="text-align: justify;">فروشگاه اینترنتی #<font color="#0000ff"><a href="https://www.nafis24.com/">نفیس24</a></font>، فروش همراه با تخفیف اجاق گازهای برند <a href="https://www.nafis24.com/product-category/lofra/"><font color="#0000ff">لوفرا </font></a>و <a href="https://www.nafis24.com/product-category/lokatti/" style=""><font color="#0000ff">لوکاتی </font></a>را آغاز کرد. لازم به یادآوری است که تمام اجاق گازهای شامل هدیه ترازو و ارسال رایگان می باشند. </p> <p style="text-align: justify;">لطفا جهت ملاحظه نمودن نمای محصولات و سفارش اجاق گاز مورد علاقه تان با کارشناسان ما در ارتباط باشید. </p> <p style="text-align: justify;">شما همواره می توانید با رجوع به صفحه <a href="https://www.nafis24.com/special-offer/">محصولات شگفت انگیز</a> ار محصولات تخفیف خورده فروشگاه نفیس24 مطلع شوید.</p>

دوش های دارای کنترل صوتی، ربات های نافرمان، توالت هوشمند <p><strong>نمایشگاه </strong><strong>CES 2018</strong><strong>: دوش های دارای کنترل صوتی، ربات های نافرمان، و توالت های هوشمند </strong><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: Myriad-Apple, Yekan; font-size: 13px; text-align: justify;">دستیار صوتی در همه چیزهای موجود در نمایشگاه تجاری وجود داشت، که از این امر حکایت داشت که آینده هوشمند خواهد بود – اما آیا همه واقعا مایل هستند که با توالت خود حرف بزنند؟</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="https://www.nafis24.com/%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/"><img src="//bayanbox.ir/view/882737185745283961/1.jpg" height="270" width="450" /></a></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77); text-align: justify;">توالت هوشمند کوهلر نومی، همراه با فعال شدن از طریق صدا، روشنایی مزاج، صندلی گرم شده، گرم کننده پا، و عملکرد پیشرفته با خشک کن هوا را فراهم میکند. نمایشگاه بین المللی سالانه CES در لاس وگاس که تعیین کننده ترندها می باشد، دارد به پایان می رسد، در حالیکه از باران های سیل آسا <a href="https://www.nafis24.com/%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/">[ربات نافرمان ال جی میگوید نه]</a></p> <div><br /></div>

قیمت برخی از تکنولوژی های لوازم خانگی هوشمند اشک آدم را در می آورند <p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);"><a href="https://www.nafis24.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/"><img src="//bayanbox.ir/view/5180621115643775726/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-1.jpg" width="490"></a></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);">اگر تازه تصمیم گرفته اید که خانه خود را هوشمند کنید، ممکن است با دیدن قیمت ها جا بزنید. برخی از تکنولوژی های <a href="https://www.nafis24.com/shop/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(33, 150, 243); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">لوازم خانگی</a> متصل جدید و عالی آنقدر گران هستند که اشک آدم را در می آورند، اما لامپ های هوشمند، دوربین های متصل، اسپیکرهای هوشمند، و دیگر وسایل ارزان قیمت هم در بازار کم نیستند.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; line-height: 2; font-family: Myriad-Apple, Yekan; clear: both; color: rgb(77, 77, 77);">با رشد این بازار، قیمت ها کاهش پیدا کرده اند، و گزینه های خیلی <a href="https://www.nafis24.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/">[لوازم خانگی هوشمند و ارزان]</a></p>